Kantoorklachtenregeling Peeters IJsseldijk Advocaten te Rotterdam

Artikel 1 begripsbepalingen

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens een aan PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN verbonden advocaat over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de aan PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN verbonden advocaat die belast is met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt middels vermelding op de website van PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN, en middels een passage in de algemene voorwaarden van PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN.

Artikel 4 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de advocaat op wie de klacht betrekking heeft, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De klachtenfunctionaris tracht samen met de klager tot een oplossing te komen.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen een maand na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien een klacht na behandeling niet is opgelost kan de cliënt de klacht voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten of een gerechtelijke procedure starten.

Artikel 5 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.