Algemene voorwaarden van dienstverlening (januari 2017)

 1. PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN is een samenwerkingsverband van advocaten in de zin van de Verordening op de advocatuur, en bestaat uit individuele onder de naam PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN samenwerkende advocaten en/of praktijkvennootschappen die als Partner aan dit samenwerkingsverband zijn verbonden. Het samenwerkingsverband bestaat uit de Partners IJsseldijk Advocaten BV (KvK 24292857) en Peeters Advocaten BV (KvK 24287595).
 2. Alle opdrachten verstrekt aan PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan de Partner die de opdracht heeft aanvaard. Waar in deze voorwaarden wordt gerefereerd aan PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN, wordt daarmee tevens bedoeld de Partner in kwestie. De desbetreffende Partner zal ter zake de opdracht als (enige) opdrachtnemer gelden, zulks onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op volgende opdrachten van de opdrachtgever aan PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN.
 3. Iedere opdracht zal worden uitgevoerd door de advocaat/Partner die als opdrachtnemer geldt, dan wel – onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende Partner – door één of meer andere advocaten in loondienst van PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN. Daarbij zal het belang van de opdrachtgever leidend zijn, doch zal uiteraard tevens de geldende regelgeving, waaronder de Gedragsregels voor Advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, in acht worden genomen.
 4. De advocaten van PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN zijn conform de daarvoor geldende richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd. Iedere aansprakelijkheid van PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN is daarom beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van EUR 25.000,– of, indien het door PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag, met een maximum van EUR 100.000,–.
 5. PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzetvan PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN vast te stellen uurtarieven. PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie, tenzij anders wordt overeengekomen.
 8. Door PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN in het kader van de opdracht gemaakte externe kosten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten) zullen zonder winstopslag worden doorbelast aan de opdrachtgever.
 9. De werkzaamheden worden periodiek achteraf, in beginsel maandelijks, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 8 dagen, te rekenen vanaf de declaratiedatum.
 10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN is onderworpen aan Nederlands recht. Ten aanzien van eventuele geschillen is de Rechtbank Den Haag bevoegd, tenzij PEETERS IJSSELDIJK ADVOCATEN de voorkeur geeft aan de Rechtbank van de opdrachtgever.
 11. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen in alle redelijkheid nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.